§ Privacy Policy 

1. The data Administrator is F.P.H.U TTM Sławomir Tokarski with its registered office at

Dolna 18,

33-132 Łęg Tarnowski 

POLAND, 

TAX ID: 8711120122 

2. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable laws and their storage takes place on secured servers.

3. We respect the right to privacy and take care of data security. For this purpose, i.e. communication encryption protocol (SSL) is used.

4. Personal data of Customers collected by the Administrator through the Online Store, in accordance with the customer's wishes,  (for the purpose of implementing the Sales Agreement) as well as sending the newsletter. The transfer of data is voluntary, but necessary for the execution of the contract.

5. When placing an order, please specify:

(a) the name or business name of the institution (necessary for issuing the sales document and addressing the consignment)

b) Full address (necessary to address the shipment)

c) e-mail  (necessary for communication related to the execution of the contract)

(d) telephone number  (necessary for the selection of certain delivery methods required by carriers)

6. The Administrator promises to observe the secrecy associated with the Customer's data and not to share this data with unauthorized persons and to protect this information from access by any unauthorized persons. The information provided is processed solely for the purpose of fulfilling orders placed and secured with a login and password.

7. In the case of a Customer who uses the method of delivery by courier in the Store, the Administrator shall make the collected personal data of the Customer available to the selected carrier executing the shipments on behalf of the Administrator.

8. In the case of a Customer who uses the electronic payment method in the Store, the Administrator shall make the collected personal data of the Customer available to the selected entity handling the above payments in the Online Store.

9. The Customer has the right to access the content of his data, correct the data and request removal. The request in this regard should be sent: in writing to the seller's address:

F.P.H.U TTM 

Niedomicka 2, 

33-132 Niedomice 

POLAND

or in electronic form to the following e-mail: shop@churchsupplies.pl

10. In matters not regulated by these Regulations, the provisions of the Civil Code and the relevant laws of Polish law, as well as European Union law, in particular the GDPR, shall apply.

§ Cookies 

1. The [www.churchsupplies.pl] website uses cookies. These are small text files sent by a web server and stored by your browser's computer software. When the browser reconnects to the page, the site recognizes the type of device the user connects to. The parameters allow you to read the information contained in them only to the server that created them. Cookies therefore facilitate the use of previously visited websites.

2. The information collected relates to your IP address, browser type, language, operating system type, internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form. 

3. The collected data is used to monitor and verify how users use our websites to improve the functioning of the service providing more efficient and trouble-free navigation. We monitor your information using the Google Analytics tool, which records your behaviour on the site.

4. Cookies identify the user, which allows to adjust the content of the website he uses to his needs. By remembering his preferences, you can adjust the ads targeted to him accordingly. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience of our website, and the collected data is used only within our company to optimize activities.

5. We use the following cookies on our website: a) "necessary" cookies, enabling the use of services available within the website, e.g. authenticating cookies used for services requiring authentication within the service; b) cookies used to ensure security, e.g. used to detect abuses of authentication within the website; c) "performance" cookies, enabling the collection of information about how the website is used; d) "functional" cookies, enabling the user to "remember" the settings chosen by the user and personalize the user interface, e.g. in the language or region of origin chosen, font size, appearance of the website, etc.; e) "advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more suited to their interests. 

6. The user has the possibility to disable or restore the option of collecting cookies at any time by changing the settings in the web browser. Instructions for managing cookies are available at http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Additional personal data, such as your e-mail address, is collected only in places where you have expressly given your consent when completing the form. We retain and use the above data only for the purposes necessary to perform the function.

§ Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest F.P.H.U TTM Sławomir Tokarski z siedzibą w ul. Dolna 18, 33-132 Łęg Tarnowski  POLAND,  NIP: 8711120122 , REGON: 852550057. 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  od klientów.- zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także wysyłki newslettera. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia.

4. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

5. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta    i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Podane informacje są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Przechowywane są one na indywidualnych kontach z loginem i hasłem.

6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia danych. Żądanie w tym zakresie należy kierować: pisemnie na adres Sprzedawcy: F.P.H.U TTM ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice lub w formie elektronicznej na adres: sklep@celestio.pl

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej,        

w szczególności RODO

§ Pliki cookies

1. Witryna [www.celestio.pl] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.